O Unicorn

Unicorn powstał 12 kwietnia 2003 roku, z inicjatywy Jerzego Samborskiego, jako naturalne i logiczne rozwinięcie idei Stowarzyszenia Polska Klasa Średnia, założonego przez niego w 1996 roku po tym jak 35 tysięcy biznesmenów, menedżerów i przedstawicieli wolnych zawodów zgłosiło akces do Rejestru Polskiej Klasy Średniej.

Unicorn opowiada się za Europą państw o ustroju demokratycznym, opartym na prawie i wolności ekonomicznej i społecznej.

Cele
 • działanie na rzecz rozwoju prywatnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych
 • zmniejszanie biurokratycznych przeszkód w rozwoju gospodarczym
 • zabezpieczanie praw wolnej konkurencji opartej jedynie na efektywności działania
 • działanie na rzecz zwiększania zatrudnienia
 • działanie na rzecz osiągania stabilizacji w sprawach ekologii, porządku społecznego, reguł ekonomicznych i podatkowych
 • stałego podnoszenia poziomu wykształcenia
 • redukcji obciążeń podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorców i obywateli.
Misja
 • UNICORN domaga się utworzenia Ministerstwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw i pełnego dostępu MSP do finansów i zamówień publicznych. Szczególną misją Unicornu jest wspieranie polskich małych i średnich przedsiębiorstw tak, aby odniosły one sukces na rynkach zjednoczonej Europy. Droga ku temu celowi prowadzi poprzez ich ścisłą współpracę z lokalnymi samorządami i zagranicznymi partnerami.
 • Unicorn aktywnie uczestniczy w kształtowaniu właściwej polityki Unii Europejskiej i rządu polskiego wobec MSP, poprzez organizowanie międzynarodowych konferencji i seminariów, i poprzez udział swych przedstawicieli w najważniejszych gremiach opiniotwóczych sfery gospodarczej. Prezes UNICORN, Jerzy Samborski jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i wdrażanie działań przyczyniających się do podnoszenia dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli Polski i Unii Europejskiej, zwłaszcza poprzez stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wysoko kwalifikowanych i kwalifikowanych kadr, czyli klasy średniej, będących podstawą i gwarantem rozwoju nowoczesnych, demokratycznych społeczeństw.
Środki działań
 1.  Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami zajmującymi się i mającymi wpływ na sprawy dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw w kraju i poza krajem, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów i innnych instytucji i organzacji unijnych.
 2. Pośredniczenie w stosunkach z organami państwowymi i ich agendami w zakresie tworzenia nowego prawa związanego z zakresem działania Stowarzyszenia.
 3. Współdziałanie z samorządami jednostek gospodarczych, samorządami lokalnymi, związkami zawodowymi, uczelniami wyższymi i organizacjami społecznymi w zakresie praktycznego wdrażania celów Stowarzyszenia, w Polsce i poza Polską.
 4. Zajmowanie się doradztwem, poradnictwem i szkoleniem na rzecz przedsiębiorców, kadry jednostek samorządu lokalnego i studentów.
 5. Inspirowanie społecznego działania na rzecz realizacji zadań Stowarzyszenia
 6. Inicjowanie i organizowanie konkursów, odczytów, wystaw i targów, itp. imprez związanych z zakresem działania Stowarzyszenia.

 

Współpracujemy z:
 •  European Ideas Network – paneuropejska sieć think-tanków
 • SME Global – ogólnoświatowa organizacja MSP
 • SME Central – organizacja MSP obejmująca przedsiębiorców z Centralnej i Wschodniej Europy. Prezes UNICORN, Jerzy Samborski, był prezydentem SME Central w latach 2004-2005 (2-letnia kadencja).
 • EuroChambre – Bruksela
 • INSME – International Network for SME
 • Union Camere – największa, publiczna organizacja przedsiębiorców we Włoszech
 • Confartigianato – największa organizacja włoskich rzemieślników. Bliska współpraca z UNICORN w ramach projektu SMEnterReg.
 • Confesercenti – prywatna organizacja włoskich MSP.
 • Wirtschafsbund – Austria
 • SME Union of PD – Rumunia
 • Ukraińska Fundacja Wspierania Reform – Ukraina
 • TOBB – Turecka Federacja Przedsiębiorców

Team Kontakt